Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.grabus-diamonds.com

 
 


          I. Informacje Ogólne
 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.grabus-diamonds.com (dalej: „Sklep”) prowadzi firma Grabus Diamonds pod adresem: Marcelińska 100A/158, 60-324 Poznań, Polska, Telefon: +48513583711, E-mail: office@grabus-diamonds.com, NIP: 7792371306, Regon: 389127041 (dalej: „Sprzedawca”),
 2. Kupującym (zwanym również „Klientem”) jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i dokonująca zakupów w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument”) oraz przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.
 3. Postanowienia niniejszego regulaminu skierowane do Konsumentów mają zastosowanie również do osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w przypadku zawarcia przez nią umowy po dniu 1 stycznia 2021 r.
 4. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności ceny, katalogi, foldery, broszury, materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie Sklepu, kierowane przez Sprzedawcę do odbiorców i potencjalnych klientów mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa.
 5. Zdjęcia i prezentacje oferowanych towarów są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji konkretnie ukazanych na nich modeli.
 6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, z zastrzeżeniem indywidualnych postanowień wynikających z Umów zawieranych z poszczególnymi Klientami, określającym zasady korzystania ze Sklepu oraz składania za jego pośrednictwem zamówień.
 7. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu. Dostęp do Regulaminu każdy z Klientów może uzyskać w dowolnym czasie, poprzez kliknięcie odnośnika „Regulamin”, umieszczonego na stronie Sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na dowolnym nośniku.
 8. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. W celu akceptacji regulaminu i złożenia zamówienia konieczne jest zaznaczenie opcji: „Akceptuję regulamin”.
 
          II. Definicje
 1. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.grabus-diamonds.com
 2. SPRZEDAWCA – www.grabus-diamonds.com, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grabus Diamonds, pod adresem: Marcelińska 100A/158, 60-324 Poznań, Polska, Telefon: +48 513 583 711, E-mail: office@grabus-diamonds.com, NIP: 7792371306, Regon: 389127041.
 3. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego. dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym www.grabus-diamonds.com
 4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym www.grabus-diamonds.com umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Sprzedawcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 6. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 7. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 8. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

          III. Zasady korzystania ze sklepu i zawarcie umowy sprzedaży
 1. Zamówień w Sklepie można dokonywać przez stronę internetową działającą pod adresem www.grabus-diamonds.com,
 2. Sklep przyjmuje Zamówienia składane za pomocą formularza przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane w dniu wolne od pracy będą przyjmowane w dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przerw technicznych Sklepu.
 4. Przed złożeniem zamówienia, Klient umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Podczas wyboru towarów Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.
 5. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, zarówno po dokonaniu rejestracji w Sklepie jak i bez rejestracji.
 6. Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
  1. wypełnienia formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu podając dane osobowe oraz hasło;
  2. akceptacji Regulaminu.
 7. W przypadku korzystania ze Sklepu, w tym zawarcia Umowy bez rejestracji, Użytkownicy mają obowiązek akceptacji Regulaminu.
 8. Kupujący zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki formularza prawidłowo oraz podać dane zgodne ze stanem rzeczywistym.
 9. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty). Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji. Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na podany przez niego adres e-mail, zawierające informacje stosownie do treści art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – włącznie ze wzorem pouczenia o odstąpieniu od umowy (stosownie do art. 12 ust. 1 pkt. 9-11 ustawy o prawach konsumenta). Informacja ta stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.
 10. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@grabus-diamonds.com, lub też pisemnie na adres: Lejla Grabus Burić (+48 513 583 711), Jana Pawła II 1A/8, 59-300 Lubin, Polska. 
 11. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. Klient może zmienić walutę poprzez kliknięcie odpowiedniej flagi państwa w prawym górnym rogu Sklepu Internetowego O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 12. Warunkiem prawidłowego złożenia Zamówienia jest wypełnienie w zamieszczonym na stronie Sklepu formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub wystawienia faktury VAT (paragonu fiskalnego) oraz potwierdzenie (poprzez użycie stosownego przycisku), iż zamówienie jest składane z obowiązkiem zapłaty.
 13. Podczas dokonywania zamówienia, Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych, aktualnych oraz dokładnych danych osobowych, tj. w szczególności: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego (jeżeli jest on inny niż adres zamieszkania), adres dostawy (jeżeli jest on inny niż w/w adresy), adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.
 14. Umowa sprzedaży nie zostaje zawarta, jeżeli Kupujący nie poda wszystkich niezbędnych danych lub parametrów dostawy lub zamówionego towaru, dokona niepełnej lub częściowej płatności lub z innych obiektywnych przyczyn określonych w niniejszym Regulaminie, umowa sprzedaży nie może zostać zawarta.
 15. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 
           IV. Formy płatności
 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Płatność na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. Płatność elektroniczna.
 2. Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów, powiększoną o koszty transportu oraz ewentualne koszty manipulacyjne związane z wybranym sposobem płatności elektronicznej.
 3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem bramki płatniczej eService.
 4. Za moment zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 
           V. Koszty i sposoby dostaw
 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terenie Unii Europejskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  1. Przesyłka kurierska przez DHL
 4. Termin dostawy Produktu do Klienta jest uzależniony od dostępności zamówionego towaru.
 
          VI. Reklamacje
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za sprzedany Produkt, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Sposoby złożenia reklamacji:
  1. w formie pisemnej na adres korespondencyjny: Lejla Grabus Burić (+48 513 583 711), Jana Pawła II 1A/8, 59-300 Lubin, Polska
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@grabus-diamonds.com
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien wskazać:
  1. produkt, którego reklamacja dotyczy,
  2. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
  3. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
  4. danych kontaktowych
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na własny koszt dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Lejla Grabus Burić (+48 513 583 711), Jana Pawła II 1A/8, 59-300 Lubin, Polska
 6. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 
           VII. Odstąpienie od umowy
 1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu Produktów.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, gdy Produkt stanowi rzecz nieprefabrykowaną, wykonaną na zamówienie Konsumenta, według przekazanej przez niego specyfikacji lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. W przypadku nieodebrania towaru przez Klienta, z przyczyn leżących po stronie Klienta i zwrotu Produktu Sprzedawcy, Klient będzie zobowiązany do poniesienia dodatkowych kosztów ponownej wysyłki Produktu, o którym zostanie niezwłocznie poinformowany.
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej na adres: Lejla Grabus Burić (+48 513 583 711), Jana Pawła II 1A/8, 59-300 Lubin, Polska bądź mailowo poprzez przesłanie skanu własnoręcznie podpisanego oświadczenia na adres e-mail: office@grabus-diamonds.com
 6. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny na stronie Sklepu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Produkt może zostać zwrócony na adres: Lejla Grabus Burić (+48 513 583 711), Jana Pawła II 1A/8, 59-300 Lubin, Polska
 8. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 12. Możliwe koszty związane z odstąpieniem od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:
  Jeżeli wybrano sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 13. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 
           VIII. Gwarancja produktu
 1. Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie www.grabusdiamond.com są oznaczone wymaganymi  znakami jakości: cecha probiercza, próba metalu, certyfikat diamentu, znak odpowiedzialności GRABUS.
 2. W trosce o zadowolenie naszych Klientów do każdej biżuterii z diamentami dołączamy certyfikat GRABUS DIAMONDS, potwierdzający autentyczność oraz parametry kamieni. Dzięki temu, w ręce naszych Klientów trafia biżuteria najwyższej jakości. 
 3. Artykuły z kamieniami o masie powyżej 0,30 CT  zazwyczaj posiadają prestiżowy międzynarodowy certyfikat GIA (Gemological Institute of America).
 4. Gwarancja na Produkty sprzedawane w sklepie internetowym www.grabus-diamonds.com wynosi 2 lata od momentu zakupu. Gwarancja obejmuje jednokrótną zmianę rozmiaru do dwóch rozmiarów (na góre i na dół).
 5. Gwarancją nie są objęte zarysowania produktu. Kupujący jest informowany, że biżuteria może zarysować się w wyniku kontaktu ze sobą lub innymi powierzchniami, wskazane jest oddzielenie ich od siebie, aby uniknąć kontaktu z ostrymi powierzchniami, aby zabezpieczyć je przed wstrząsami, innymi możliwymi uszkodzeniami mechanicznymi. Biżuteria musi być również chroniona przed kontaktem z chemikaliami, nagłymi zmianami temperatury, wysoką temperaturą, wodą nasyconą solą lub chlorowaną.     
 6. Gwarancją nie są objęte wady wynikające z niewłaściwego użytkowania lub przechowywania biżuterii. Właściwy sposób użytkowania biżuterii został opisany w artykule „Jak dbać o diamentową biżuterię”, który znajduje się na sklepie internetowym www.grabus-diamonds.com. Biżuteria, zwłaszcza jeśli nie jest noszona lub przechowywana w wilgotnym pomieszczeniu, może zmieniać kolor i utleniać się. Zmiany te nie są uważane za niezgodność produktu z wymaganiami jakościowymi. Aby nie uszkodzić powierzchni, biżuterię należy czyścić specjalnymi materiałami i narzędziami.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zbadania jakości produktu i oceny pochodzenia uszkodzeń. Sprzedający może pobrać opłatę za usługi naprawcze, jeżeli przyczyna jest podyktowana uszkodzeniem mechanicznym lub wynikiem naturalnego zużycia.
 8. Kolor, kształt lub inne parametry towaru dostarczonego w sklepie internetowym mogą nie odpowiadać rzeczywistemu rozmiarowi, kształtom i kolorystyce towaru ze względu na właściwości monitora, z którego korzysta Kupujący. Nie jest to uważane za wadę produktu lub niezgodność z opisem produktu.  
    
          IX. Ochrona danych osobowych, świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest uzależnione od wyrażenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133 poz. 883 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, odbywa się poprzez zaznaczenie właściwego pola z akceptacją przy składaniu zamówienia.
 2. Powierzone Sprzedawcy dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie:
  1. w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed   zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, w tym, w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany adres; 
  2. pozyskania od Klienta przez wyspecjalizowane podmioty opinii na temat jakości obsługi w sklepie internetowym; 
  3. gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  4. gdy jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego; 
  5. gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 3. Powierzone Sprzedawcy dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu.
 4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz do ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 5. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia bezpłatnych usług elektronicznych polegających na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenia Zamówienia w Sklepie („Umowa o świadczenie usługi elektronicznej”), na następujących warunkach:
  1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (dodanie Produktu do koszyka),
  2. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony,
  3. Zamawiający w każdym czasie może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie Sklepu,
  4. Minimalny czas trwania zobowiązań Zamawiającego wynikających z Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną to czas obowiązywania tej umowy.
 7. Zamawiający zobowiązany jest do niedostarczania treści bezprawnych.
 8. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług elektronicznych:
  1. połączenie z siecią internet,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci internet przez sieciową usługę www. – w wersji Microsoft Internet Explorer 9.0, Mozilla Firefox 2.0, Opera 9.0, Google Chrome 10.0 lub w wersjach wyższych,
  3. włączona opcja obsługi plików typu Cookies oraz Java Script.
 
           X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie; https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne oraz https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.
 2. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. stały polubowny sąd konsumencki, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), wniosek o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  2. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) – wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. bezpłatna pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 
           XI. Zmiana Regulaminu
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 
 2. W przypadku konsumentów, o zmianie treści Regulaminu Sprzedawca informuje ich każdorazowo drogą mailową, o ile Sprzedawca będzie w posiadaniu aktualnego adresu e-mail Klienta będącego konsumentem.
 
          XII. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Złożenie zamówienia poprzez Sklep internetowy (zamówienie z obowiązkiem zapłaty) jest uzależnione od akceptacji niniejszego Regulaminu – do złożenia zamówienia w sklepie internetowym konieczna jest pełna akceptacja treści tego Regulaminu. Akceptacja ta następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola przy składaniu zamówienia.
 3. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej Sklepu i obowiązuje przez czas nieoznaczony.