Reklamacje i Zwroty

         Reklamacje
 
 • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za sprzedany Produkt, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 • Sposoby złożenia reklamacji: w formie pisemnej na adres korespondencyjny: Lejla Grabus Burić (+48 513 583 711), Jana Pawła II 1A/8, 59-300 Lubin, Polska, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@grabus-diamonds.com
 • W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien wskazać:
 1. Produkt, którego reklamacja dotyczy,
 2. Informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
 3. Żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
 4. Dany kontaktowy.
 • Kupujący który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na własny koszt dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Lejla Grabus Burić (+48 513 583 711), Jana Pawła II 1A/8, 59-300 Lubin, Polska


         Zwroty

 • Kupujący może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu Produktów.
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupujączmy w przypadku, gdy Produkt stanowi rzecz nieprefabrykowaną, wykonaną na zamówienie Kupującego, według przekazanej przez niego specyfikacji lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • W przypadku nieodebrania towaru przez Klienta, z przyczyn leżących po stronie Klienta i zwrotu Produktu Sprzedawcy, Klient będzie zobowiązany do poniesienia dodatkowych kosztów ponownej wysyłki Produktu, o którym zostanie niezwłocznie poinformowany.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej na adres: Lejla Grabus Burić (+48 513 583 711), Jana Pawła II 1A/8, 59-300 Lubin, Polska lub na adres mailowy: office@grabus-diamonds.com
 • Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny na stronie Sklepu. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Produkt może zostać zwrócony na adres: Lejla Grabus Burić (+48 513 583 711), Jana Pawła II 1A/8, 59-300 Lubin, Polska
 • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Możliwe koszty związane z odstąpieniem od umowy, które obowiązany jest ponieść Kupujący: Jeżeli wybrano sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.